Opsporing af overgreb på anbragte børn med handicap Skip to main content

Forebyggelse af overgreb mod anbragte børn med handicap

Om projektet Opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap

Projektet har til formål at udvikle og optimere vores viden og praksis i forhold til opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge med handicap, som er anbragt på vores institutioner. Samtidig ønsker vi at bidrage til udviklingen af en implementerbar praksis, der kan udbredes på nationalt plan.

Projektet strækker sig over tre år frem til udgangen af 2026, og fem af vores opholdssteder – Aktiv Weekend, Alpha, Station Nord, Hesselagergård og Odamsgård – deltager aktivt. Dette er et modningsprojekt, hvor vi i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og andre projektdeltagere arbejder på videreudvikling og implementering af en foreløbig beskrevet indsats, som indeholder seks kerneelementer:

  • Afdækning af risikofaktorer for overgreb
  • Skabelse af mødeøjeblikke
  • Altid have en hypotese om overgreb
  • Træning i grænsesætning
  • Styrkelse af forældresamarbejdet
  • Arbejde med traumebevidsthed

Forskning viser, at anbragte børn og unge med handicap er i langt større risiko for at blive udsat for overgreb end andre unge. Når vi taler om handicap, dækker det også over diagnoser som ADHD, autisme, lav IQ mv. Overgreb kan omfatte både fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb. Vi genkender i høj grad problematikken omkring overgreb og den øgede udsathed hos vores børn og unge. Vi ved, at en relativ stor andel af de unge, som anbringes på vores opholdssteder, har været udsat for overgreb af den ene eller anden karakter. Derfor har dette projekt enorm relevans for vores daglige pædagogiske arbejde med de unge.

På Opholdssteder.dk har vi altid ambitionen om at udvikle og optimere vores tilbud, så de børn og unge, der anbringes hos os, får den bedst mulige hjælp og støtte til at trives og udvikle sig, og på sigt opnå en god ungdoms- og voksenlivskvalitet. Derfor er det væsentligt for os løbende at opdatere vores vidensgrundlag og udvikle samt kvalitetssikre vores faglige tilgange. Ved at deltage i projektet får vi mulighed for at sætte større fokus på overgreb i de lokale kontekster på opholdsstederne og udvikle medarbejdernes viden og kompetencer i forhold til at opspore og håndtere overgreb.

image2
image1